AP NEWS
Related topics

WA Lottery

November 9, 2018

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Thursday:

Daily Game

5-0-5

(five, zero, five)

Keno

01-02-04-07-08-14-24-25-27-33-36-42-48-56-61-62-72-74-75-80

(one, two, four, seven, eight, fourteen, twenty-four, twenty-five, twenty-seven, thirty-three, thirty-six, forty-two, forty-eight, fifty-six, sixty-one, sixty-two, seventy-two, seventy-four, seventy-five, eighty)

Match 4

05-08-12-14

(five, eight, twelve, fourteen)

Mega Millions

Estimated jackpot: $90 million

Powerball

Estimated jackpot: $92 million

AP RADIO
Update hourly