AP NEWS
Related topics

KS Lottery

April 16, 2018

TOPEKA, Kan. (AP) _ These Kansas lotteries were drawn Sunday:

Pick 3 Midday

8-9-0

(eight, nine, zero)

Daily Pick 3

9-0-0

(nine, zero, zero)

2 By 2

Red Balls: 4-12, White Balls: 10-24

(Red Balls: four, twelve; White Balls: ten, twenty-four)

Estimated jackpot: $22,000

Mega Millions

Estimated jackpot: $67 million

Powerball

Estimated jackpot: $122 million

AP RADIO
Update hourly