AP NEWS
Related topics

WA Lottery

April 5, 2019

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Thursday:

Daily Game

0-4-9

(zero, four, nine)

Keno

02-03-13-23-34-35-36-41-44-45-49-53-54-55-59-61-62-64-76-78

(two, three, thirteen, twenty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, forty-one, forty-four, forty-five, forty-nine, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-nine, sixty-one, sixty-two, sixty-four, seventy-six, seventy-eight)

Match 4

13-14-17-21

(thirteen, fourteen, seventeen, twenty-one)

Mega Millions

Estimated jackpot: $104 million

Powerball

Estimated jackpot: $68 million