Through Aug. 5

1. Toyota, 810 (11)

2. Ford, 775 (9)

3. Chevrolet, 715 (2)