AP NEWS
Related topics

WI Lottery

April 11, 2019

MADISON, Wis. (AP) _ These Wisconsin lotteries were drawn Wednesday:

Daily Pick 3MegabucksMegabucksMegabucksMegabucks

05-17-38-42-44-48

(five, seventeen, thirty-eight, forty-two, forty-four, forty-eight)

Estimated jackpot: $1.1 million

PowerballSuperCashSuperCashSuperCash

11-17-22-26-37-38, Doubler: N

(eleven, seventeen, twenty-two, twenty-six, thirty-seven, thirty-eight; Doubler: N)

Badger 5Badger 5Badger 5

09-12-15-24-27

(nine, twelve, fifteen, twenty-four, twenty-seven)

Estimated jackpot: $10,000

Daily Pick 3Daily Pick 3Daily Pick 3

6-4-5

(six, four, five)

Daily Pick 4Daily Pick 4Daily Pick 4

0-1-3-8

(zero, one, three, eight)

Mega MillionsMega MillionsMega Millions

Estimated jackpot: $140 million

PowerballPowerballPowerball

12-21-23-39-67, Powerball: 6, Power Play: 4

(twelve, twenty-one, twenty-three, thirty-nine, sixty-seven; Powerball: six; Power Play: four)

Estimated jackpot: $84 million